Ở Quảng Nam có rượu Hồng Đào – một loại rượu đặc biệt đã đi sâu vào tiềm thức người dân xứ Quảng.Rượu Hồng Đào vừa có cái chân chất, giản dị thôn dã vừa có sự kiêu kỳ, quan cách ngấm ngầm